Một số thay đổi trong cơ cấu tổ chức và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng trong năm 2017

     Cuối tháng 12/2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng. So với Quyết định được ban hành vào cuối năm 2012, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Sở VHTTDL tỉnh đã có một số thay đổi.

     Về cơ cấu tổ chức: UBND tỉnh sáp nhập phòng Pháp chế và phòng Tổ chức Cán bộ thành 01 phòng và thành lập mới 01 phòng. Đồng thời, theo Quyết định này, UBND tỉnh cũng đổi tên 03 phòng Nghiệp vụ thành 03 phòng Quản lý. Cụ thể, Sở VHTTDL tỉnh có 01 Văn phòng Sở và 08 phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm: Thanh tra Sở; phòng Kế hoạch - Tài chính; phòng Tổ chức - Pháp chế; phòng Quản lý Văn hóa; phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình; phòng quản lý Thể dục Thể thao; phòng Quản lý Du lịch; phòng quản lý Di sản Văn hóa.

     Theo Quyết định này, Sở VHTTDL tỉnh có thêm 01 đơn vị sự nghiệp, đó là Ban Quản lý di tích tỉnh, nâng tổng số đơn vị sự nghiệp của Sở VHTTDL tỉnh lên 09 đơn vị.

     Về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cơ bản vẫn không có nhiều thay đổi so với quy định đã ban hành kèm quyết định trước đây. Tuy nhiên, do việc sáp nhập, thành lập mới các phòng cũng như thành lập thêm đơn vị sự nghiệp, cho nên chức năng nhiệm vụ về các mặt di sản văn hóa, quảng cáo và quản lý di tích được bổ sung, hoàn thiện hơn.

     Năm mới Đinh Dậu 2017 vừa sang, những thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng sẽ góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, gia đình và du lịch của tỉnh.

                                                                                      HG

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE