BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TTXTDL

 

   

1. Ông:                 TRỊNH CÔNG LÝ

- Năm sinh:                    14/12/1957.

- Chức vụ:        Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Sử học, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn, .

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ: Lãnh đạo chung hoạt động của Trung tâm; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng và các hoạt động thông tin xúc tiến quảng bá du lịch của Trung tâm; Trưởng Ban Biên tập “Bản tin Du lịch Sóc Trăng” và “Trang thông tin điện tử dulichsoctrang.org”.

- Điện thoại:           079 3624 673;                  Mobile:      0909 236 341

- Email:                 xtdulichsoctrang@gmail.com;          trinhcongly@gmail.com

 

 

2. Ông:                 NGUYỄN QUỐC QUÂN

- Năm sinh:                    30/11/1963

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Sóc Trăng, kiêm nhiệm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

- Trình độ chuyên môn:           Đại học Sư phạm Anh văn.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ:

+ Tham mưu Giám đốc về mọi hoạt động của Trung tâm, trực tiếp phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính, phụ trách công tác tài chính, hành chính quản trị, chế độ, chính sách.

+ Phó Trưởng Ban Biên tập “Bản tin Du lịch Sóc Trăng”; Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật - Hành chính “Trang thông tin điện tử dulichsoctrang.org” và “Bản tin Du lịch Sóc Trăng”.

+ Điều hành hoạt động thường xuyên hàng ngày của Trung tâm.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

- Điện thoại:           079 3624629;          Mobile:      01664.757.144      hoặc      0949.118.548

- Email:                  xtdulichsoctrang@gmail.com;            nguyenquocquanst@gmail.com

 

 

3. Bà:                LÝ THỊ PHƯƠNG

- Năm sinh:                    03/5/1978

- Chức vụ:            Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Sóc Trăng

- Chuyên môn:     Cử nhân Anh văn

- Nhiệm vụ:

+ Trực tiếp điều hành hoạt động của phòng Thông tin Xúc tiến Du lịch, tham mưu cho Giám đốc trong công tác TTXTDL, nghiên cứu tổng hợp và cung cấp thông tin về du lịch, xúc tiến các hoạt động hợp tác mở rộng thị trường, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch.

+ Tham mưu cho Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh, cung cấp các thông tin dự án với các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

+ Tham mưu đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch ở Sóc Trăng để Giám đốc Trung tâm tham mưu với Giám đốc Sở VHTTDL; đề xuất thực hiện các ấn phẩm tuyên truyền giới thiệu quảng bá du lịch; phối hợp với các Trường nghiệp vụ Du lịch trong, ngoài khu vực mở lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch ngắn hạn, dài hạn theo yêu cầu thực tế của địa phương.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do  Ban Giám đốc Trung tâm phân công.

- Điện thoại:           0299 3624 694; Mobile:               0909 438 264

- Email:                  xtdulichsoctrang@gmail.com;       lyphuong264@gmail.com

  

Từ khóa Google:
Ban Giám đốc
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE