CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN VIÊN TRUNG TÂM TTXTDL

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

             

1. Ông:          NGUYỄN QUỐC QUÂN:  Phó GĐ Trung tâm TTXTDL kiêm nhiệm Trưởng phòng.

 

2. Bà:                Tiền Kim Thu

- Năm sinh:                    1985

- Chức vụ:            Kế toán

- Chuyên môn:      Trung cấp Kế toán. 

- Nhiệm vụ:

+ Phụ trách công tác kế toán tài chính, quản lý tài sản, trang thiết bị hoạt động của đơn vị.

+ Tham mưu Ban Giám đốc về công tác thu, chi các nguồn tài chính do ngân sách cấp, các dự án đầu tư và các nguồn kinh phí khác, cân đối theo đúng chế độ, chính sách quy định.

+ Thực hiện công tác thống kê, tham mưu với Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính về việc quản lý các hoạt động dịch vụ có thu của đơn vị. (nếu có)

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và Ban Giám đốc Trung tâm phân công.

- Điện thoại:           079 3624 694; Mobile:               097 465 0900

- Email:                  xtdulichsoctrang@gmail.com;       

 

 

3. Bà:                   TÂN THỊ TRANG

- Năm sinh:                    21/6/1988

- Chức vụ:            Chuyên viên

- Chuyên môn:     Cử nhân Hướng dẫn viên Du lịch

- Nhiệm vụ:

+ Tham mưu giúp Trưởng phòng về công tác tổ chức bộ máy, các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức; về việc kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện trong tháng, quý, 6 tháng, năm của Trung tâm.

+ Phụ trách công tác văn thư - lưu trữ; thực hiện công tác tổng hợp báo cáo, xây dựng dự thảo kế hoạch hoạt động của cơ quan và chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cho các cuộc hội, họp, tập huấn.  

+ Hướng dẫn đoàn khách tham quan du lịch trong tỉnh Sóc Trăng.

+Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng TCHC và Ban Giám đốc Trung tâm phân công.

- Điện thoại:           079 3624 694;         Mobile:      0975 166 961

- Email:               xtdulichsoctrang@gmail.com;          tanthitrangdlst@gmail.com

 

 

4. Bà:                   BÙI THỊ CẨM TÚ

- Năm sinh:          21/02/1988

- Chức vụ:            Chuyên viên

- Chuyên môn:     Cử nhân Kinh doanh Du lịch

- Nhiệm vụ:

+ Tham gia công tác văn thư - lưu trữ của đơn vị; thực hiện công tác tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo phân công của Trưởng phòng.

+ Tham gia và theo dõi việc đăng tin, bài và hình ảnh có liên quan đến hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch lên trang web: dulichsoctrang.org.

+ Tham mưu với Ban Giám đốc về nghiên cứu thị trường khách du lịch và kinh doanh du lịch trong tỉnh.

+ Hướng dẫn đoàn khách tham quan du lịch trong tỉnh Sóc Trăng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và Giám đốc Trung tâm phân công.

- Điện thoại:           079 3624 694;        Mobile:          0939 632 869

- Email:                  xtdulichsoctrang@gmail.com;            tucam0210@gmail.com

 

PHÒNG THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH

1. Bà:                   LÝ THỊ PHƯƠNG:  Phó GĐ Trung tâm TTXTDL kiêm nhiệm Trưởng phòng.

 

1. Bà:                   LÝ THỊ PHƯƠNG

- Năm sinh:                    03/5/1978

- Chức vụ:            Trưởng phòng Thông tin Xúc tiến Du lịch Sóc Trăng.

- Chuyên môn:     Cử nhân Anh văn

- Nhiệm vụ:

+ Trực tiếp điều hành hoạt động của phòng Thông tin Xúc tiến Du lịch, tham mưu cho Giám đốc trong công tác TTXTDL, nghiên cứu tổng hợp và cung cấp thông tin về du lịch, xúc tiến các hoạt động hợp tác mở rộng thị trường, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch.

+ Tham mưu cho Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh, cung cấp các thông tin dự án với các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

+ Tham mưu đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch ở Sóc Trăng để Giám đốc Trung tâm tham mưu với Giám đốc Sở VHTTDL; đề xuất thực hiện các ấn phẩm tuyên truyền giới thiệu quảng bá du lịch; phối hợp với các Trường nghiệp vụ Du lịch trong, ngoài khu vực mở lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch ngắn hạn, dài hạn theo yêu cầu thực tế của địa phương.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do  Ban Giám đốc Trung tâm phân công.

- Điện thoại:           0299 3624 694; Mobile:               0909 438 264

- Email:                  xtdulichsoctrang@gmail.com;       lyphuong264@gmail.com

 

 

2.  Ông                  Dương Thanh Tú

-Năm sinh:                    08/02/1980

- Chức vụ:            Chuyên Viên

- Chuyên môn:     Công Nghệ Thông Tin.

- Nhiệm vụ:

- Phụ trách kỹ thuật website của cơ quan, market các ấn phẩm du lịch và các công việc khác do Ban Giám đốc phân công.

- Điện thoại:           0793 624 694;  Mobile:              0169 3636 789

- Email:                  xtdulichsoctrang@gmail.com;       duongthanhtu789@gmail.com

 

 

3. Bà:                  LÊ THỊ KIM PHƯƠNG

- Năm sinh:                    24/7/1985

- Chức vụ:            Chuyên viên

- Chuyên môn:     Cao đẳng Anh văn

- Nhiệm vụ:

+ Phụ trách thủ quỹ của Trung tâm.

+ Phụ trách công tác biên dịch và hợp tác biên dịch các ấn phẩm du lịch sang tiếng Anh.

+ Xây dựng kế hoạch và nội dung thực hiện các ấn phẩm du lịch của tỉnh, tổng hợp và thông tin các dự án du lịch trong tỉnh. 

+ Tham gia Tổ Kỹ thuật - Hành chính của Bản tin du lịch và trang web dulichsoctrang.org.

+ Vận động các doanh nghiệp tham gia công tác quảng bá xúc tiến tại các hội chợ, hội thảo và trên các ấn phẩm du lịch của tỉnh.

+ Hướng dẫn đoàn khách tham quan du lịch trong tỉnh Sóc Trăng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng TTXTDL và Ban Giám đốc Trung tâm phân công.

- Điện thoại:           0793 624 694; Mobile:               01262 904 217

- Email:                 xtdulichsoctrang@gmail.com;         kimphuongst27@yahoo.com.vn

 

 

4. Ông                  NGUYỄN THANH DŨNG

- Năm sinh:                    01/7/1989

- Chức vụ:            Chuyên viên

- Chuyên môn:     Việt Nam học (chuyên ngành du lịch).

- Nhiệm vụ:

+ Tham mưu với Trưởng phòng về công tác liên kết và thiết kế tour du lịch; tiến hành khảo sát tình hình các điểm du lịch, dự án du lịch trong tỉnh.

+ Nghiên cứu tổng hợp thông tin hoạt động du lịch, tình hình hoạt động ở các điểm du lịch trong tỉnh.

+ Vận động các doanh nghiệp tham gia công tác quảng bá xúc tiến tại các hội chợ, hội thảo và các ấn phẩm du lịch của tỉnh.

+ Hướng dẫn đoàn khách tham quan du lịch trong tỉnh Sóc Trăng.

+ Tham gia hoạt động văn phòng Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng TTXTDL và  Ban Giám đốc Trung tâm phân công.

- Điện thoại:           079 3624 694;  Mobile:      0976 978 261

- Email:          xtdulichsoctrang@gmail.com;           nguyenthanhdung94@gmail.com

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE